Huyện, thị, thành, cơ sở Hội
+ - Huyện, thị, thành, cơ sở Hội 04/2019
+ - Huyện, thị, thành, cơ sở Hội 09/2018
+ - Huyện, thị, thành, cơ sở Hội 07/2018
+ - Huyện, thị, thành, cơ sở Hội 01/2018
Hội thi cán bộ Hội giỏi lần I - Năm 2020