Hội nông dân tỉnh
+ - Hội nông dân tỉnh 01/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 09/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 08/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 07/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 06/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 05/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 01/2018
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang