Mô hình ND sản xuất giỏi
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019