Chính sách, pháp luật

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản

23/07/2021 09:59

Thực hiện kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch Covid-19

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

Họ và Tên         : Ông Trương Kiến Thọ.

Chức vụ            : Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang.

Số điện thoại     : Di động: 0913.886.380.

Email                : truongkientho@gmail.com.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết để phối hợp thực hiện

BBT