Chính sách, pháp luật

Hỗ trợ kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19.

29/04/2020 10:17

Ngày 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký ban hành công văn 440/UBND-KGVX, triển khai biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố:

Tổ chức rà soát, phân loại, thống kê và thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; bảo đảm công khai minh bạch; đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng kế hoạch lồng ghép hỗ trợ các hoạt động về trợ giúp người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác; đảm bảo thực hiện từ nguồn lực ngân sách (Trung ương và địa phương) và tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia cùng chung tay thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách trợ giúp cho các đối tượng khó khăn yếu thế.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; kịp thời kiến nghị giải pháp tháo khó khăn, vướng mắc; không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (nhất là nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét việc thành lập Ban giám sát các cấp để giám sát quá trình thực hiện các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020; đảm bảo việc thực hiện được công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội chung tay với Nhà nước đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng theo quy định và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trên địa bàn quản lý gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định.

TVB