Chính sách, pháp luật

Hội Nông dân tỉnh thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV/AIDS

09/01/2018
Công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được các cấp Hội Nông dân coi trọng và đã xây dựng kết hoạch, triển khai với những nội dụng cụ thể, rỏ ràng và được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Hướng ứng "Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017", các cấp Hôi Nông dân trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các hoạt động nhân tháng cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng với chủ đề "Tháng cáo điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con" nhằm loại trừ hoàn toàn tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con với các hoạt động như: Hội đã phối hợp với Công an và ban ngành tổ chức 704 cuộc tuyên truyền thông qua Chi, Tổ hội, các mô hình Câu lạc bộ nông dân, Tổ hợp tác sản xuất, các xã điểm nông thôn mới có 20.942 hội viên, nông dân tham dự (trong đó 7 cuộc tuyên truyền tại xã điểm nông thôn mới với 295 hội viên, nông dân tham dự), biên soạn 250 tờ bướm phục vụ công tác tuyên truyền, phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con, nội dung tuyên truyền: Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, Phòng lây nhiểm HIV từ mẹ sang con, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,…

Qua đó, tất cả các Xã, Phường, Thị trấn trong toàn tỉnh đều xây dựng kết hoạch và đăng ký ấp "4 giảm, 4 không"; thực hiện hiểu quả mô hình áp "4 không", mô hình xe honda đầu phòng chống tội phạm, Câu lạc bộ nông dân không tham gia tệ nạn xã hội, Câu lạc bộ với pháp luật và trợ giúp pháp lý; mô hình nông dân thma gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội theo tiêu chí 19 trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Song song với các hoạt động truyền thông, các cơ sở Hội tăng cường thực hiện tham mưu tốt cho Cấp ủy, Chính quyền huy động các ban, ngành đoàn thể địa phương và nhân dân tham gia tích cục công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh góp phần làm giảm tệ nạn xã hội ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền các khẩu hiệu truyền thông tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017.

TVB