Chính sách, pháp luật

Thi tuyển công chức 2017

09/01/2018
UBND tỉnh An Giang vừa có kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017.

Nhằm bỏ sung đội ngũ công chức trẻ, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao tại một số cơ quan trong tỉnh.

Thời gian dư kiến diển ra tháng 11/2017, gồm các mô thi: Môn kiến thức chung (thi viết) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm; Môn ngoại ngữ thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài một trong 5 thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo: Báo AnGiang