Chủ trương – chính sách

An Giang: Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

07/02/2020 09:43

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Ngày 22/01/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh hướng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”

Theo đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, thị, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tháng hành động như.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động “ATVSLĐ”  tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, chú trọng tuyên truyền Điều 11 quy định quyền, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam đến cán bộ, hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức như: Hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách, thi tìm hiểu kiến thức về ATVSLĐ dưới hình thức giao lưu sân khấu hóa, truyền thông trong sinh hoạt Hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa phát thanh của xã, phường, phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp, thông điệp truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động theo nội dung khẩu hiệu.

Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho nông dân, các nội dung về an toàn điện, an toàn máy và an toàn trong sử dụng hóa chất nông nghiệp, tuyên truyền cho nông dân sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo chất lượng nhằm phòng ngừa tại nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Vận động hội viên, gia đình nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ trong nông thôn đăng ký cải thiện điều kiện lao động; Tổ chức tư vấn cải thiện điều kiện lao động cho nông dân; Phát động các phong trào thi đua, ký cam kết thực hiện an toàn lao động cho bản thân, gia đình và cộng đồng…

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020