Chủ trương – chính sách

An Giang: Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

12/05/2022 10:12

Ngày 06/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh An Giang.

Theo đó, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban thường trực); ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Văn Cứng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và 27 thành viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của từng ngành, từng địa phương phù hợp với định hướng chung của tỉnh.

Đôn đốc, hướng dẫn các loại hình kinh tế tập thể chuyển đổi phương thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xử lý hoặc đề xuất xử lý các vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả.

TVB