Chủ trương – chính sách

Chính sách hỗ trợ Bảo hiểm Nông nghiệp

26/07/2019 15:50

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/6/2019 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Nội dung cụ thể quyết định:

 

Nông thôn An Giang