Chủ trương – chính sách

Định mức hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc do dịch Covid-19

10/11/2020 15:09

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Nội dung quy định về định mức hỗ trợ cho người lao động nghỉ việc do dịch Covid-19 như sau:

1.Về đối tượng

Mở rộng hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông" quy định tại điểm 1, mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về điều kiện xác nhận doanh nghiệp được vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả lương ngừng việc:

Nội dung Nghị quyết và Quyết định sửa đổi, bổ sung đã cắt giảm các điều kiện và quy trình, tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ, cụ thể:

* Tại Nghị quyết 154/NQ-CP:

- Bỏ quy định doanh nghiệp đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động.

- Bỏ quy định giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

- Bổ sung quy định: Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định.

* Tại Quyết định 32/2020/QĐ-TTg

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 13: “Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020” thành:

“Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 13: “Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc thành:

 “Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20%  trở lên so với cùng kỳ năm 2019.”

- Bãi bỏ toàn bộ Điều 14 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo hướng:

+ Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân.

+ Người sử dụng lao động tự kê khai trung thực các nội dung, thông tin cần thiết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai theo quy định; trực tiếp gửi hồ sơ tới Ngân hàng Chính sách xã hội (nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú của người sử dụng lao động) để phê duyệt hồ sơ vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để trả lương ngừng việc cho người lao động.

3. Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Sửa đổi, bổ sung điểm 1 mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ: “Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thm quyn công bdịch (kcả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, thỏa thuận ngh không hưng lương) thì người lao động và người sdụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và t tut ti đa không quá 12 tháng thành

“ Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.”.

Sưu tầm
Mô hình chuyển đổi cây trồng xã Bình Thạnh Đông