Chủ trương – chính sách

Hội Nông dân An Giang triển khai gửi - nhận văn bản điện tử: Hiệu quả bước đầu

01/09/2020 14:19

Tính đến 31/9/2020, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT iOffice đã được triển khai trong công tác quản lý văn bản, xử lý văn bản, điều hành công việc tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh, 11 huyện - thị - thành và 152 xã - phường - thị trấn.

Tuy nhiên, việc sử dụng mới chỉ thông suốt từ tỉnh đến các huyện, thị, thành trong tỉnh, riêng cấp xã thì đang bắt đầu triển khai sử dụng. Dự kiến sẽ hoàn thành sử dụng hoàn toàn vào tháng đầu 10/2020.

Thực hiện công văn số 1262/VPUBND-KGVX, ngày 23/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai và sử dụng phần mềm VNPT-iOffice đối với Hội Nông dân tỉnh. Từ tháng 5 đến cuối tháng 6/2020 Hội Nông dân Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Viễn thông An Giang triển khai tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm iOffice cho trên 50 cán bộ - nhân viên Hội Nông dân tỉnh, huyện và Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân 152 xã, phường, thị trấn. Hiện toàn tỉnh có 100% huyện, thị, thành và 50% Hội Nông dân xã, phường, thị trấn đã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm iOffice.

Sau khi triển khai, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Viễn thông An Giang thường xuyên nâng cấp, cập nhật các tính năng của Hệ thống phần mềm đảm bảo kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở các cấp Hội.

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Viễn thông An Giang (là đơn vị được UBND tỉnh giao triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh) triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến an toàn, an ninh thông tin trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành các văn bản trên iOffice

Nhìn chung, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh An Gang triển khai thực hiện gửi nhận văn bản điện tử theo công văn số 1262/VPUBND-KGVX và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể là đã góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa Hội Nông dân tỉnh và cơ sở Hội, thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân. Đặc biệt, còn giúp lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, thi, thành phố nắm được tình trạng xử lý văn bản, công việc để có chỉ đạo kịp thời.             

TVB