Chủ trương – chính sách

Hội Nông dân huyện Phú Tân tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2019

21/02/2019 15:36

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phú Tân vừa ban hành kế hoạch số 25- KH/HNDH về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; Quy định về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong hệ thống Hội Nông dân năm 2019.

Kế hoạch nêu rõ: Giám sát, phản biện xã hội nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thế và cá nhân trong hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phân xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Phổi hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội.

Việc thực hiện công tác triển khai, thực hiện hạng mục hệ thống thủy lợi do nhà nước hỗ trợ đầu tư phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng ấp Bình Tây 2, xã Bình Thạnh Đông và ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm năm 2019. Tổ chức giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình dự án triển khai trên địa bàn nông thôn. Căn cứ vào điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, các cấp hội tuyên truyền vận động hội viên tiến hành giám sát thường xuyên hoặc thành lập đoàn giám sát chuyên đề… Tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân, các tổ chức, cá nhân.. Tham gia các hoạt động giám sát do Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan có thẩm quyền ở các cấp đề nghị.

Hội Nông dân chủ trì, phối hợp phản biện dự thảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của UBND huyện và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Tổ chức phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong các văn bản dự thảo về chủ trương chính sách pháp luật, chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn khi tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu…Tập trung phản biện xã hội những nội dung liên quan đến hệ thống thủy lợi do nhà nước hỗ trợ đầu tư phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng ấp Bình Tây 2, xã Bình Thạnh Đông và ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm năm 2019.

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội Nông dân huyện tổ chức góp ý bằng văn bản mỗi năm một lần trước khi kiểm điểm cấp ủy với nội dung vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện.

Hội Nông dân huyện tổ chức góp ý bằng văn bản mỗi năm một lần cho Ủy ban nhân dân cùng cấp với nội dung thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chù trì phối hợp cơ sở, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả và báo cáo Ban chi đạo huyện. Đồng thời, tuyên truyền sâu về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng, nội dung và trách nhiệm tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt là việc thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để người dân được tham gia bàn bạc, phát huy hiệu quả hơn.

TVB
Nông thôn An Giang