Chủ trương – chính sách

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

24/12/2020 09:28

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”.

Theo đó, phân đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước: đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước và xác định 3 khâu đột phá và 18 chỉ tiêu chủ yếu.

3 khâu đột phá

Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

18 Chỉ tiêu chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 05 năm: 6,5 - 7%.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 70,494 - 72,203 triệu đồng/người/năm (tương đương 2.563 - 2.626 USD/người/năm).

Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm: 164.631 - 176.360 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu 05 năm: đạt 5.285 triệu USD.

Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 05 năm: đạt 41.303 tỷ đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025: đạt 43%.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: đạt 55%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025: đạt 73%.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1-1,2%/năm.

Số bác sĩ trên 01 vạn dân đến năm 2025: 11 bác sĩ/01 vạn dân.

Số giường bệnh trên 01 vạn dân đến năm 2025: 28 giường/01 vạn dân.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: đạt 95%.

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 28 - 34 xã (nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 89 - 95 xã).

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 30 - 35 xã.

Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 02 huyện (nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 05 huyện).

Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 01 huyện.

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025: đạt 95%.

Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử: đạt 90%.

TVB