Chủ trương – chính sách

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

12/11/2019 15:54

Nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 17/10/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Cán  bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ Hội Nông dân tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua; Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục đôn đốc, kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.Thi đua thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân; hợp tác chặt chẽ, tương trợ với đồng nghiệp. Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác.

Cán bộ Lãnh đạo phải công tâm. Khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao…

TVB
Nông thôn An Giang