Chủ trương – chính sách

UBND tỉnh An Giang vừa có công văn 388/UBND-KGVX....

16/04/2020 08:45

Ngày 15/4, UBND tỉnh An Giang vừa có công văn 388/UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo:

Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo Chỉ thị số 682/CT-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dụng công văn

BBT
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020