Chủ trương – chính sách

Vận động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/09/2021 10:41

Giới thiệu tuyên truyền các hoạt động thường xuyên của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện công văn số 3300-CV/HNDTW ngày 30/9/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy An Giang tại công văn số 607-CV/VPTU ngày 21/9/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân.

 

Địa chỉ truy cập trang: http://vandongxahoi.mattran.org.vn

 

BBT