Dịch vụ hỗ trợ sản xuất

An Giang: Thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

12/12/2017
Ngày 7/12/2017, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tại diễn đàn kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, bước vào thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa trái mùa kéo dài, sạt lở bờ sông nghiêm trọng, nguồn cát xây dựng khan hiếm, dịch bệnh gia tăng… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so cùng kỳ năm 2016. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo.

Trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17 (chiếm 80,95% tổng chỉ tiêu).

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, diện tích cây lâu năm của tỉnh, đặc biệt là diện tích cho sản phẩm tăng qua từng năm. Nhờ vậy tổng sản lượng các loại cây lâu năm tiếp tục tăng. Theo kế hoạch trong năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn 32/119 xã. Dự kiến đến cuối năm 2017, sẽ có 33/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã tập trung giải quyết được nhu cầu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; nhiều giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đã được triển khai thực hiện, từng bước đáp ứng với nhu cầu phát triển.

Toàn tỉnh có 162 hợp tác xã, tăng 12,01% so với thời điểm năm 2013 và tăng 4,51% so thời điểm cuối năm 2016…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2018, tỉnh An Giang sẽ quan tâm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang, giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai các quy hoạch sản phẩm, quy hoạch vùng sản xuất và các gói hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, thị trường cho các sản phẩm. Thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn gắn với thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác của HTX kiểu mới, liên kết từ cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra trong sản xuất và cung cấp các dịch vụ khác. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất, đổi mới mô hình quản lý để hạ giá thành, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tiếp tục mở rộng chương trình khuyến công, tạo việc làm khu vực nông thôn, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khai thác hiệu quả hội nhập quốc tế góp phần đẩy nhanh việc tế cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt là tăng cường quảng bá hình ảnh và con người, những nét văn hóa đặc sắc của An Giang với bạn bè quốc tế…

Nguyễn Hùng