Dịch vụ hỗ trợ sản xuất

Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

12/12/2017
Sáng 7/11//2017, Đoàn giám sát do ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng điều phối).

Giám sát việc thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết quả, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là xuất phát điểm mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới ở nhiều xã còn thấp và trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn; nhưng được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp và quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhất là sự đồng tình ủng hộ của người dân, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, nhiều xã mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới tăng... Tính đến tháng 9 năm 2017, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: có 21/119 xã (17,65%); số xã đạt 15-18 tiêu chí: 15 xã; số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 49 xã; số xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí: 34 xã. Bình quân đạt 12,39 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí.

Tuy nhiên quả giám sát nhận thấy: sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ và phân tán; chất lượng nông sản hàng hóa nhìn chung còn thấp, sức cạnh tranh còn kém. Tỷ trọng khu vực nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hai sản phẩm chủ lục của tỉnh là lúa gạo và cá tra trong thời gian qua gặp trở ngại lớn về giá cả và thị trường xuất khẩu.

Hệ thống giao thông vùng và trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn còn hạn chế. Tổ chức lại sản xuất theo qui mô lớn, hàng hóa và theo chuỗi giá trị chậm được đổi mới; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhưng chậm được nhân rộng.

Qua rà soát, các tiêu chí còn đạt thấp như: Tiêu chí về giao thông: đạt 43,70%; Tiêu chí về Trường học: đạt 17,65%; tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa: đạt 40,34%; tiêu chí số 11, về hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của 119 xã đạt 7,77%, có 44/119 xã đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo dưới 4% (đạt 36,97%). Tiêu chí 15, về y tế: đạt 26,89%. Tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng điều phối trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời lưu ý đơn vị cần tham mưu Ban Chỉ đạo tiếp tục có giải pháp tập trung giữ vững, duy trì nâng chất đối với các xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí và quan tâm đối với các xã đã được công nhận nhưng giảm tiêu chí, nợ tiêu chí….

Tập trung thực hiện các tiêu chí không cần vốn như: thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự,.... đặc biệt là những tiêu chí đạt còn thấp. Trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn cần chú trọng tính bền vững, chất lượng, cải thiện thu nhập, nâng mức sống của người dân.

Quan tâm hỗ trợ các địa phương trong quá trình xác định đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã, đồng thời nắm rõ các quy trình hồ sơ thủ tục xét công nhận xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới. Cũng như hỗ trợ cấp xã sớm thực hiện trong việc rà soát, điều chỉnh đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình cho phù hợp với giai đoạn mới….

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng