Hoạt động Hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở

25/05/2020 16:06

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở. Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2020”.

Lớp học có trên 60 học viên tham dự, là Phó Chủ tịch, Chi Hội trưởng và Chi Hội phó Hội Nông dân cơ sở, với thời gian 05 ngày, từ ngày 25-29/05/2020, học viên  được nghiên cứu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiển về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam - Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở; Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa và Hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh.

Lớp học trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ Hội cơ sở củng cố lập trường, quan điểm chính trị, xây dựng niềm tin vào công cuộc đổi mới vào Chủ nghĩa Xã hội đã được Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn; đồng thời nâng cao nhận thức, khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối của Đảng, chính sách-pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở nông thôn và xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức Hội tại xã, ấp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua lớp tập huấn, giúp học viên hiểu rõ hơn về nghiệp vụ Công tác Hội, làm cơ sở giúp cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguyễn Gọn.

Nông thôn An Giang