Hoạt động Hội

Hội Nông dân Việt Nam: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm 2019

02/04/2019 08:44

Tại hội nghị hôm qua, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã phát động thi đua năm 2019 với chủ đề.

"Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” và “ Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng kêu gọi và đề nghị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019.

Thứ nhất: Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.


Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng  phát động thi đua năm 2019

Thứ hai: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phát huy vai trò của Hội và hội viên nông dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.

Thứ ba: Phát động các đợt thi đua ngắn hạn, chuyên đề bằng các việc làm, công trình cụ thể, thiết thực hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”, 89 năm ngày thành lập Hội NDVN…

Thứ tư: Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, nhất là Chi hội nông dân, cá nhân hội viên nông dân tiêu biểu để cổ vũ, nêu gương và tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống Hội.

Thứ năm: Tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và tôn vinh theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục, đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người đúng việc, gắn với kết quả phong trào thi đua, lấy hiệu quả, chất lượng công việc làm thước đo. Đồng thời, quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cán bộ trực tiếp ở cơ sở, hội viên nông dân nhất là ở những nơi điều kiện khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo: danviet.vn
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020