Hoạt động Hội

Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào 3 hoạt động và 10 nhiệm vụ

10/01/2019 15:49

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023, đại biểu đã thống nhất đề ra 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Hoạt động đột phá.

1. Triển khai hiệu quả đề án nông dân khởi nghiệp, phát huy cao hiệu quả phong trào nông dân giỏi trong hợp tác sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; 2. Phát động cán bộ - hội viên - nông dân tiếp tục làm nòng cốt trong tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới; 3. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực xây dựng hội vững mạnh góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm vụ trọng tâm.

Một là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần X, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Triển khai 03 Nghị quyết về "Vai trò Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, làm giàu chính đáng"; "Về xây dựng tổ chức cơ sở Hội và Chi Hội vững mạnh"; "Hội Nông dân tham gia thực hiện nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng  và an sinh xã hội" giai đoạn 2019 - 2023.

Hai là: Tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân giỏi cấp xã, huyện tiến tới Đại hội nông dân gỏi cấp tỉnh lần thứ XVIII, giai đoạn 2016 - 2019, với chủ đề phát động “Năm nông dân khởi nghiệp”.

Ba là: Định kỳ tổ chức hội nghị "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân" hàng quý/lần đối với cấp tỉnh và quý hoặc 6 tháng lần/cấp huyện trong năm 2019; nhằm đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nông dân được thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách từ lãnh đạo tỉnh. Chọn huyện điểm báo cáo điển hình hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ cho hộ nông dân nghèo, khó khăn.

Bốn là: Triển khai thực hiện tiếp Đề án Tuyên truyền vận động nông dân giỏi khởi nghiệp đi lên doanh nhân nông thôn, chủ trang trại giai đoạn 2018 - 2020; Triển khai kế hoạch nâng chất, phát triển Câu lạc bộ nông dân giỏi, tổ hợp tác mạnh (bao gồm câu lạc bộ sản xuất lúa Nhật, tổ hợp tác sản xuất lúa Nhật); triển khai thực hiện đề án nông dân học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, giai đoạn 2018 – 2023. Kế hoạch Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới 2019 tập trung 11 xã điểm của tỉnh.

Năm là: Tổ chức Phiên chợ hàng nông sản lần thứ III/2018. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến quảng bá tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đã đạt giải trong các Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang; tham gia 2-3 Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại do Trung Ương tổ chức tại các tỉnh.

Sáu là: Tổ chức Liên hoan tiếng hát nông dân các xã nông thôn mới tỉnh An Giang lần thứ IV/2019; Phấn đấu mỗi cơ sở xây dựng một mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; kế hoạch thực hiện tham gia BHYT và BHXH tự nguyện đối với cán bộ, chi hội và hội viên.

Bảy là: Bổ sung hoàn chỉnh bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp công tác Hội và kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội và lực lượng nòng cốt. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội 2019; xây dựng kế hoạch giám sát - phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị năm 2019 trên lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông sản an toàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng năm 2019.   

Tám là: Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyển của Hội Nông dân Việt Nam; Công văn số 619-CV/TU, ngày 9/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Chín là: Triển khai hiệu quả công tác đào tạo dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn đạt chỉ tiêu giao; đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Phát huy cao hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ nông dân với pháp luật cùng với phát triển mới mỗi huyện từ 1 - 2 câu lạc bộ, gia tăng từ 20 - 25% số người được tuyên truyền pháp luật.

Mười là: Tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định 461/QĐ - TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đên năm 2020 và chương trình phối hợp số 2933/CtrPH-BNN-LMHTX-HND ngày 18/4/2018 giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam về đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-­2020; Phối hợp với Sở Nông nghiệp, Liên Minh Họp tác tỉnh tổ chức họp mặt các hợp tác xã, tổ hợp tác trong tỉnh, ghi nhận và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020