Hoạt động Hội

Tập huấn nghiêp vụ lĩnh vực kinh tế cho cán bộ Hội

25/07/2019 09:51

Sáng ngày 25/07, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiêp vụ lĩnh vực kinh tế cho cán bộ Hội Nông dân các Tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: Bước sang giai đoạn mới của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cán bộ Hội cần phải được trang bị, cập nhật thêm những kiến thức mới để đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ đặt ra; trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất có sức lan tỏa; qua đó làm rõ thêm vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong tình hình mới.

Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 25/7 - 26/7/2019), các đại biểu được nghiên cứu và thảo luận các chuyên đề: Nôi dung và giải pháp Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Nội dung và các giải pháp Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng và pháp triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuổi giá trị; Nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Bảo hiểm Nông nghiệp - Cơ hội và thách thức; Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh.

TVB.

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020