Kinh tế - xã hội

Dự án “Nuôi lươn thương phẩm” bằng hình thức không bùn

28/05/2020 16:05

Nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên-nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Ngày 28/5/2020, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức giải ngân nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện cho 04 hội viên-nông dân xã Hiệp Xương, với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Với nguồn vốn vay để thực hiện dự án “Nuôi lươn thương phẩm” bằng hình thức không bùn. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng. Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đầy đủ khi kết thúc chu kỳ sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã tăng cường tuyên truyền cho hội viên hiểu được mục đích ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân, nhằm tiếp tục tăng trưởng, phát triển nguồn vốn hỗ trợ nông dân thời gian tới.

Thông qua hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững.

 

Anh Thư.

Nông thôn An Giang