Nông nghiệp – Nông thôn

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”

17/04/2020 09:15

Nhằm phát động cán bộ, hội viên nông dân phát huy tính tích cực trong thực hiện công tác dân vận bằng những cách làm thiết thực sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, gắn với từng phong trào thi đua các cấp Hội ở địa phương. Với những nội dung cụ thể: 1) Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên, Hội Nông dân các cấp nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trọng tâm là tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận. 2) Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” đặc biệt là các xã nông thôn mới đăng ký thực hiện trong năm 2020. 3) Tập trung hướng dẫn, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên các lĩnh vực:

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh làm việc với Hội Nông dân 3 đơn vị gồm Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu

về việc triển khai Nghị quyết Hội năm 2020

+ Kinh tế: thông qua phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các địa phương, xây dựng và hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân, trong đó chú trọng các mô hình tiên tiến, áp dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập hội viên-nông dân, tham gia xóa đói, giảm nghèo địa phương.

+Văn hóa - xã hội: Tiếp tục phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng, số lượng gia đình hội viên, nông dân được công nhận là gia đình văn hóa; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, hội thao, nhằm xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực vận động hội viên, nông dân, đặc biệt là nông dân giỏi, doanh nhân nông thôn tham gia thực hiện công tác xã hội từ thiện tại địa phương, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện các công trình phúc lợi xã hội ở các địa phương.

+ Quốc phòng - an ninh: Xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn, các mô hình về phòng chống tội phạm, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ nông dân không tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh và phòng chống tội phạm, tham gia hòa giải ở cơ sở, hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng Hội Nông dân các cấp trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Với với trò, trách nhiệm Hội Nông dân các cấp trong việc đẩy mạnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” ,“Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” cùng với sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, nông dân, thông qua các phong trào, chương trình hành động Hội, góp phần cùng các ban ngành trong tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 hứa hẹn sẽ đạt kết quả thắng lợi như mong đợi./.

Ngọc Dung
Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới