Pháp luật

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ-hội viên-nông dân thực hiện Hiến Pháp 2013

29/05/2019 15:38

Từ khi Hiến pháp có hiệu lực thi hành (01/01/2014), các cấp Hội Nông dân đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nông dân về ý thức tuân thủ và chấp hành Hiến pháp.

Qua 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền đã đạt được kết quả như sau: phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp tới 100% cán bộ, công chức các phòng, ban, trung tâm trực thuộc tỉnh Hội thông qua họp báo, hội nghị và Ngày pháp luật Việt Nam với 11 cuộc có 407 lượt cán bộ, nhân viên của các phòng, ban, trung tâm tham dự.

Trực tiếp tổ chức tuyên truyền phổ biến một số qui định của Hiến pháp trong các Câu lạc bộ nông dân (CLBND) với pháp luật, CLBND với an toàn giao thông, CLBND với môi trường được 225cuộc có 8.775 lượt nông dân tham dự.

Biên soạn, in và cung cấp 22.500 tờ thông tin trích dẫn một số Điều của Hiến pháp năm 2013 bằng tiếng Việt và 2.000 tài liệu tiếng Khmer, tuyên truyền trong các cuộc họp Ban Chấp hành (BCH) và sinh hoạt CLBND.

Phối hợp với Phòng Phổ biến pháp luật-sở Tư pháp tỉnh, tổ chức 2 hội nghị tập huấn cho 328 lượt cán bộ là đội ngũ tuyên truyền viên về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, Đề cương tuyên truyền Hiến pháp và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và địa phương.

Thông qua trang Website Hội Nông dân tỉnh An Giang đăng tải một số Điều trong Hiến pháp và đề cương tuyên truyền Hiến pháp, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để cán bộ, hội viên và nông dân có điều kiện tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin thông qua trang mạng điện tử.

Hội Nông dân cơ sở đã tổ chức được 922 cuộc có 13.830 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự về phổ biển Hiến pháp theo đề cương tuyên truyền và một số văn bản liên quan của Trung ương và địa phương, thông qua các đợt sinh hoạt lệ, họp BCH, hội nghị sơ tổng kết và sinh hoạt CLB ND.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp tích cực cùng HĐND, các ban, ngành thực hiện tốt công tác thi hành Hiến pháp mà nổi bật là trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và địa phương: Hiện tại An Giang có 345 đồng chí là lãnh đạo Hội Nông dân và hội viên tiêu biểu của 3 cấp là Đại biểu HĐND và 260 đồng chí tham gia cấp ủy cùng cấp, thể hiện được vai trò, vị trí cán bộ Hội, góp phần tham gia đóng góp trực tiếp chủ trương Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước thông qua các kỳ họp HĐND các cấp; các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; Hội nghị lấy ý kiến các dự thảo luật; Hội nghị lãnh đạo gặp gỡ, đối thoại nông dân giỏi định kỳ hàng quý…

Sau 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, đông đảo cán bộ, công chức trong hệ thống Hội và hội viên, nông dân đồng tình ủng hộ và nghiêm túc chấp hành. Trong đó, đặc biệt là những điểm được qui định trong Hiến pháp về: chế độ chính trị; về các quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; về vai trò của Nhà nước và kinh tế Nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Ngọc Dung