Phong trào nông dân

Hội Nông dân An Giang một năm nhìn lại

21/01/2021 08:38

Năm 2020, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang thì năm 2020, sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân còn gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội, sự cố gắng nỗ lực của hội viên, nông dân, phong trào và công tác Hội tiếp tục thu được những kết quả đáng ghi nhận. Tổ chức Hội được tăng cường củng cố toàn diện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong năm, Hội kết nạp 9.421/9000 hội viên (đạt 104,67%), nâng tổng số toàn tỉnh lên 101.017 hội viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đẩy mạnh và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Hội tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các mô hình “Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn”, “Mô hình xóa đói giảm nghèo”, vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi cung ứng/tiêu thụ sản phẩm… Các mô hình đã mang đến làn gió mới thúc đẩy phong trào nông dân SXKDG phát triển sâu, rộng, góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giúp nhiều hộ thoát nghèo. Ðiều đó được thể hiện qua con số 75.761 nông dân được công nhận nông dân giỏi 3 cấp năm 2020 (đạt 92% chỉ tiêu)

Nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên, Hội tiếp tục triển khai và nhân rộng các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Mục đích của Quỹ là hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện liên kết sản xuất theo nhóm hộ, nhằm phát triển quy mô, mở rộng sản xuất, kích thích người dân chủ động phát triển kinh tế. Ðây cũng là một trong những điểm nổi bật của Hội trong năm qua khi toàn tỉnh xây dựng 161 dự án với hơn 30,569 tỷ đồng, trong đó: 81 dự án trồng trọt (chiếm 50,3%); 40 dự án chăn nuôi (chiếm 24,8 %); 21 dự án thủy sản (chiếm 13,1 %); 03 dự án rau màu (chiếm 1,9 %); 16 dự án dịch vụ khác (chiếm 9,9 %), Ngoài ra, các cấp hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho vay với tổng dư nợ các chương trình tín dụng 1.035,406 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho người dân nhằm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của An Giang; nợ quá hạn các chương trình tín dụng khoản 1.09%.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới bằng việc làm thiết thực, như: cất mới 26 cây cầu bê tông và đóng góp kinh phí gắn 27 camera an ninh; kéo nước máy được 55 hộ ủng hộ và lắp đặt được 1.000 tuyến ống với tổng số tiền trên 8,9 tỷ đồng; lắp 76 đèn năng lượng mặt trời cho các tuyến đường nông thôn; vận động nông dân hiến đất được 2.150 m2; đóng góp 4.711 ngày công lao động; sửa chữa 48.502 m đường, trồng hơn 10.073 cây ven đường các tuyến đường, tổng số tiền trên 18.796.635.000 đồng góp phần thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Nhìn lại kết quả năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung thực hiện 3 hoạt động đột phá, 9 nhiệm vụ trọng tâm 2020 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện là trung tâm nòng cốt trong tổ chức mọi hoạt động của phong trào nông dân, từ đó có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là trong 13 chỉ tiêu Hội Nông dân Trung ương đã giao thì Hội Nông dân An Giang đã hoàn thành đạt và vượt 11 chỉ tiêu, 02 chỉ cón lại thực hiện từ 90% đến 99%

TVBUT