Phong trào nông dân

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Hội và lực lượng nòng cốt người dân tộc

10/12/2020 16:57

Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Tri Tôn phối hợp Ban Tổ chức Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho 150 đại biểu là cán bộ Hội và lực lượng nòng cốt người dân tộc.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được thông tin khái quát về các chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số,… Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn kỹ năng tư vấn cho cán bộ, hội viên, nông dân; nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân trong hoạt động công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, nhằm giúp cho các đại biểu hiểu biết rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách về dân tộc thiểu số để làm cẩm nang trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ Hội, lực lượng nòng cốt của Hội.

Kim Son
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường