Phong trào nông dân

Vai trò của Hội Nông dân trong tuyên truyền về kinh tế tập thể, tích cực tham gia xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác

19/10/2021 10:18

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Hội Nông dân An Giang xác định hỗ trợ nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể, tích cực tham gia xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, tích cực tham gia xây dựng hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), tổ hợp tác (THT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp Hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để giúp cán bộ, hội viên nông dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết rõ hơn vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đã thông qua các kỳ sinh hoạt chi, tổ Hội, các lớp tập huấn, các hội nghị tổ chức tuyên truyền về Luật HTX cho hơn 51.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân và các sáng lập viên tham dự với những nội dung chủ yếu như: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Nghị định 77/2019/NĐ-CP; Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội các cấp về hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp…Việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với từng địa phương, địa bàn là mục tiêu được Hội Nông dân tỉnh đặt ra trong từng giai đoạn.

Để đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Hội, với vai trò đại diện cho trách nhiệm và quyền lợi của giai cấp Nông dân trong tỉnh, phát huy tiềm năng, nguồn lực lượng to lớn của nông dân tỉnh nhà tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là tham gia vào các loại hình hợp tác sản xuất từ quy mô thấp đến cao, để phát triển sản xuất: THT, HTXNN. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp, Liên minh hợp tác xã tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh. Hằng năm cụ thể hóa từng công việc phối hợp, triển khai đến các cấp hội ở cơ sở. Đặc biệt chỉ đạo các cấp Hội phối hợp các Ban, Ngành, Đoàn thể địa phương cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia THT, HTXNN, xem đây là chỉ tiêu và nhiệm vụ đột phá Hội Nông dân các cấp.

Để nông dân tham gia vào THT, HTX việc đầu tiên là phải nâng cao nhận thức nông dân; giúp nông dân xóa bỏ thành kiến với hợp tác xã kiểu cũ. Hội đã xây dựng nhiều loại hình tuyên truyền như sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, Hội quán Nông dân, sinh hoạt chi-tổ hội nghề nghiệp, hội thảo khoa học kỹ thuật; biên soạn tài liệu tuyên truyền tóm tắt Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác, Luật hợp tác xã 2012; kết hợp các phương tiện thông tin đại chúng như báo An Giang, đài Phát thanh-Truyền hình An Giang tổ chức tuyên truyền tại từng huyện và các xã nông thôn mới. Sau đó phân công cán bộ đến trực tiếp từng xóm-ấp tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia vào THT, HTX. Tại các buổi tuyên truyền, vận động nông dân được giải thích, phân tích cụ thể những lợi ích khi tham gia vào các loại hình kinh tế hợp tác. Theo nhu cầu và đặc thù về lợi thế sản xuất từng địa phương mà hướng dẫn nông dân tổ chức các THT, HTX theo loại hình nghề nghiệp, ngành nghề phù hợp. Quá trình hình thành cán bộ Hội cùng Liên Minh HTX giúp các tổ, hợp tác xã các thủ tục thành lập.

Để tăng cường vai trò, hiệu quả tham gia của tổ chức Hội trong hoạt động kinh tế hợp tác, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành 05 kế hoạch, đề án và nhiều công văn hướng dẫn xây dựng, nâng chất hoạt động các loại hình hợp tác giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025. Hàng năm đều có kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ở Hội Nông dân các huyện và cơ sở, Đến nay cả 11 huyện-thị-thành của tỉnh đều có kế hoạch tham gia cụ thể. Hàng quý Hội Nông dân tỉnh, huyện tổ chức rà soát, cập nhật số liệu, tiến hành củng cố, nâng chất và phát triển thêm các mô hình hợp tác làm ăn hiệu quả, giải thể những tổ THT hoạt động kém hiệu quả. Phối hợp Liên Minh Hợp tác xã tỉnh đề xuất giải thể những Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động yếu kém. Với cách làm trên, hàng năm đã củng cố, sát nhập trên 60 - 68 THT, thành lập mới từ 72 - 80 THT/năm; đề xuất củng cố, giải thể 20 hợp tác xã yếu kém. Từ đó, các THT, HTX có sự phát triển khá, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tổng số THT trên địa bàn tỉnh đến nay là 829 tổ, lao động là thành viên THT là 15.147 thành viên, doanh thu bình quân của một THT ước đến cuối năm 2020 trên 95 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân của một THT 35,6 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân một thành viên THT là 2,23 triệu đồng/tháng.

Tổng số cán bộ quản lý THT toàn tỉnh là 2.367 người, bộ máy quản lý THT được sắp xếp gọn, nhẹ phù hợp với quy mô và hoạt động của từng THT. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban quản lý THT xác định rõ ràng hơn, số cán bộ quản lý THT đã được đào tạo về nghiệp vụ và chuyên môn để phục vụ cho hoạt động của tổ. Về phân loại THT: trồng trọt 352 tổ với 7.884 thành viên, diện tích 9.728 ha Chăn nuôi 235 tổ, 3.290 thành viên, diện tích 40,84 ha, dịch vụ nông nghiệp 211 tổ, 3216 thành viên, diện tích 76.670,9 ha, dịch vụ phi nông nghiệp 31 tổ, 757 thành viên, diện tích 2.893,4 ha. Bên cạnh đó,  Hằng năm Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân huyện, thị, thành và giao chỉ tiêu cho mỗi đơn vị trực tiếp tuyên truyền vận động thành lập 02 HTX/đơn vị. Năm 2020 các huyện, thị, thành vận động, thành lập được 27 HTX.NN trên

Trong năm 2020, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức các cuộc họp mặt, đối thoại với 36 Tổ THT và 45 HTXNN của 2 huyện Thoại Sơn, Chợ Mới; khảo sát hoạt động các THT, HTX của huyện Châu Thành; ký kết chương trình phối hợp với Ủy Ban MTTQ tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện hợp đồng tiêu tbụ lúa, nếp ở các HTX, THT huyện Phú Tân, Thoại Sơn, Châu Thành. Qua đó, kịp thời giải đáp những thắc mắc; ghi nhận những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị đề xuất của các tổ, hợp tác xã trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Nghị định 77/2019/NĐ/CP và Luật hợp tác xã cùng các chủ trương, chính sách liên quan trong hoạt động có báo cáo cụ thể cùng các đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết và kiến nghị các Bộ, Chính phủ từng bước tháo gỡ.

Để củng cố và xây dựng các THT, HTX, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng nhân rộng các mô hình THT, HTX có cách thức tổ chức và quản lý hay, hiệu quả để tuyên truyền nhân diện rộng. Bên cạnh đó các cấp Hội đã có nhiều hình thức, biện pháp giúp các THT, HTX tiếp cận khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân các cấp phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho 17.252 hội viên nông dân, có gần 4.000 nông dân được dạy nghề có việc làm, trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 8 lớp dạy nghề cho 265 hội viên nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội cung ứng 1.285,408 tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân, tổ chức 2.371 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho 117.338 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân được coi trọng. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thành lập được 1.329 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận ủy thác 2.33 nghìn tỷ đồng từ Ngân hành chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quỹ hỗ trợ nông dân với hơn 36 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ nông dân vay, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TVB