Tuyên truyền

Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10/07/2019 16:27

Ngày 09/7/2018 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã diễn ra buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và công tác Mặt trận, đoàn thể trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Chương trình phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình phối hợp với những nội dung trọng tâm như sau:

Một là: Định hướng và hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hai là: Phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong tầng lớp nhân dân. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các mô hình người tốt, việc tốt; động viên nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và tham gia giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức …

Ba là: Phối hợp trong công tác đấu tranh phê phán những hành vi tiêu cực, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, sai lầm; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là: Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Đảng và trong xã hội. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của địa phương;

Năm là: Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.

Chương trình phối hợp có sự phân công rõ ràng trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn An Giang. Qua đó, định kỳ hằng tháng, quý các đơn vị phối hợp thường xuyên báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan giữa các bên và tiến hành sơ kết tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm 6 tháng và cuối năm.

Chương trình phối hợp công tác sẽ góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngô Trọng.

 

Nông thôn An Giang