Tuyên truyền

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước,... năm 2020

25/03/2020 14:49

Căn cứ Hướng dẫn số 142-HD/HNDTW, ngày 15/01/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác tuyên tuyền các cấp Hội năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Kim Thùy
Nông thôn An Giang