Tuyên truyền

Tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

15/07/2020 16:24

- Công văn về việc tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Click xem tại đây

- Gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận tại đại hội đảng các cấp: Click xem tại đây

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (bản dự thảo): Click xem tại đây

Kim Thùy
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường