Tuyên truyền

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

19/04/2019 16:58

Nhằm quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, đến cán bộ Hội các cấp và hội viên nông, qua đó tạo sự thống nhất giữa ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung chủ yếu: 1) Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018; trong đó, nêu bật những nội dung đánh giá về ưu điểm, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước của nông dân trong nhiệm kỳ. 2) Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII thông qua.Trong đó, nhấn mạnh, làm rõ những nội dung được sửa đổi, bổ sung và các quy định mới.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đối với cấp tỉnh, huyện sẽ hoàn thành trong tháng 6/2019. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết thông qua các hình thức như:

Đa dạng hình thức tuyên truyền như: Lồng ghép với sinh hoạt chi, tổ Hội, Câu lạc bộ; tổ chức các hội thi lồng ghép với việc tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế của địa phương. Các cấp Hội tổ chức thức hiện theo từng đợt, gắn với chương trình công tác và các sự kiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tuyên truyền trên báo, đài: Trích đăng tải những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội VII trên Website, bản tin; phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí viết bài giới thiệu, tìm hiểu về Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội VII. 

Tuyên truyền miệng: sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội để chuyển tải các nội dung văn kiện Đại hội VII đến hội viên, nông dân.

Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong năm 2019./.

Ngọc Dung