Tuyên truyền

Tri Tôn: Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

12/11/2019 08:27

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên - nông dân.

Năm 2019, Các cấp Hội đã trong toàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông qua các buổi hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt CLB nông dân, các buổi họp dân,... Kết quả đã tổ chức được 47 cuộc với 8.651 lượt người tham dự. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền trực tiếp với 1.022 lượt người tham gia.

Hiện toàn huyện có 79 tổ hòa giải tại các khóm - ấp với 711 thành viên, 15 ban hòa giải cấp xã với 225 thành viên. Hội Nông dân cấp huyện trực tiếp hoà giải 08 vụ, cấp cơ sở trực tiếp hoà giải 12 vụ thuộc thẩm quyền của Hội. Ngoài ra, Hội phối hợp với các ngành chức năng tham gia hoà giải 168 vụ việc. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Năm qua, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua các tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý các cấp. Đã trợ giúp pháp lý cho 112 lượt người; trong đó, Hội trực tiếp trợ giúp pháp lý cho 126 lượt người; cung cấp cho 15/15 cơ sở Hội các loại tài liệu, cẩm nang về tư vấn pháp luật, sổ tay công tác Hội ở cơ sở,…

Công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và xây dựng, duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật”. Trong năm đã thành lập mới 02 CLB “Nông dân với pháp luật” tại xã Lương An Trà và Lương Phi. Đến thời điểm hiện nay, 15/15 xã - thị trấn đều xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở. Số lượng đầu sách mỗi tủ từ 30 - 500 cuốn. 100% xã - thị trấn đã kết nối mạng Internet để truy cập và cung cấp văn bản quy phạm pháp luật cần thiết cho tủ sách pháp luật, xây dựng quy chế quản lý, khai thác tủ sách pháp luật của đơn vị thuộc quyền quản lý đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân đến khai thác, tìm hiểu pháp luật.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của tổ chức Hội và hội viên Hội Nông dân trong tham gia xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đảm bảo đúng pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa phương, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Năm 2020, Hội Nông dân Tri Tôn tiếp tục phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, có sự đổi mới về hình thức, giải pháp tuyên truyền nhằm đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020