Tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân và Luật Du lịch

20/11/2019 14:10

Ngày 18/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biếnLuật Công an nhân dân năm 2018 và Luật Du lịch năm 2017 cho toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 07 chương, 46 điều; so với Luật năm 2014 tăng 01 điều, sửa đổi, bổ sung 40 điều, giữ nguyên 03 điều. Luật Công an nhân dân năm 2018 có nhiều quy định mới quan trọng về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; về chức vụ, chức danh, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xác định Công an xã, thị trấn là Công an chính quy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Công an nhân dân; bổ sung quy định về Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân.

Tai hội nghị báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018, một số điểm mới trong Luật có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; những nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018 với nhiều điểm mới và quan trọng. Luật Du lịch gồm 9 chương, 78 điều, trong đó các chương như: Những quy định chung; khách du lịch; tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch; điểm du lịch, khu du lịch; kinh doanh du lịch; hướng dẫn viên du lịch; xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Quan điểm xuyên suốt trong Luật Du lịch 2017 là lấy khách du lịch làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự đầu tư, phát triển của các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch. Đây là bước bứt phá và là động lực quan trọng để ngành Du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên Hội Nông dân tỉnh nắm vững các nội dung văn bản Luật để triển khai, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 2 Luật trên.../.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020