Tuyên truyền

Tuyên truyền luật An ninh mạng và luật Phòng, chống tham nhũng.

18/03/2019 15:56

Sáng ngày 18/03, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai luật An ninh mạng và  luật Phòng, chống tham nhũng cho tất cả cán bộ, nhân viên cơ quan

Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật An ninh mạng được thông qua tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Luật gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật An ninh mạng dành 1 chương (Chương III) quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội nước ta thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 gồm 8 Chương, 92 Điều. Luật này đã được sửa đổi, bổ sung 02 lần vào năm 2007 và năm 2012. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách nền hành chính nhà nước; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi. Phòng ngừa, ngăn chặn là chủ trương chiến lược, căn bản, lâu dài trong phòng, chống tham nhũng; kết hợp giữa phòng và chống, vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Cần quy định cụ thể các biện pháp phòng ngừa thông qua việc tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước; trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước; xây dựng và hoàn thiện chế độ công vụ; công khai, minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Hội nghị giúp cho cán bộ, nhân viên Hội Nông dân tỉnh kịp thời nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản và các quy định của luật An ninh mạng, luật Phòng, chống tham nhũng để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thời gian tới; Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, nông dân trong tỉnh, nắm vững nội dung cơ bản của luật, sớm đưa các quy định của luật vào thực tế cuộc sống

Kết luận hội nghị đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên Hội Nông dân tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 2 Luật trên..../.

TVB
Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới