Tuyên truyền

Tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang

04/07/2018 16:07

Nhằm giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và nắm đầy đủ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần IX, nhiệm kỳ (2018-2023) đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Ngày 04/07/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành công văn số: 38-CV/HNDT V/v Tuyên tuyền NQ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ (2018-2023).

Công văn nêu rỏ tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, các cấp Hội tiến hành triển khai đến từng cán bô, hội viên, nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã nêu. Thông qua các buổi tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân toàn tỉnh thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới (2018 - 2023)

 Xem nội dung tuyên truyền

Ban Tuyên Giáo HND Tỉnh
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020