Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 280-KH/HNDT 05/05/2022 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Tuyên dương NDSX-KD giỏi lần thứ XIX giai đoạn 2019-2022 + KH_NDSX-KD_16557.pdf
2 162-HD/HNDT 14/04/2022 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 + HD_DH_chi_hoi_cac_cap_72057.pdf
3 36-HD/BTGTU 30/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + HD_tuyen_truyen_190_AG_41621.pdf
4 279-KH/HNDT 28/03/2022 Kế hoạch phát động thi đua năm 2022 + KH_phat_dong_thi_dua_13009.pdf
5 160-HD/HNDT 09/03/2022 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân Sản xuất - Kinh doanh giỏi 3 cấp giai đoạn 2019-2022 + HD_to_chuc_DH_NDSXKD_gioi_26843.pdf
6 261/KH-HNDT-VIETTELAG 09/03/2022 Kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử năm 2022 + KH_phoi_hop_Viettel_23801.pdf
7 07-NQ/HNDT 18/02/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
8 08-CTPT/HND-BDT 15/02/2022 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh (giai đoạn 2021-2025) + CTPH_62359.pdf
9 248-KH/HNDT 19/01/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.... + KE_HOACH_DAI_HOI_NDG_39662.pdf
10 55/2022/TTHT/BĐAG-HNDAG 11/01/2022 Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Bưu Điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang + 39_55TTHT-HNDT-BD_Thoa_thuan_hop_tac_11443.pdf
11 245-KH/HNDT 06/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + KH_190_NAM_09247.pdf
Thông tin tìm kiếm