Hoạt động Hội
Tuyên truyền
  • An Giang tăng cường phòng, chống số xuất huyết

    Thực hiện Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bô Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau