Phong trào nông dân
  • Hội Nông dân Tri Tôn với nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên

    Nhằm giúp hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã có nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh... góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác.

Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân