Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân
  • An Giang: Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

    Trong 5 năm qua, Hội Nông dân An Giang đã triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân bằng những chương trình, nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực.